Ochrana osobních údajů

Společnost

RONYTRANS, s.r.o.

IČ: 27703568,

se sídlem Přívrat 1454/12, Žabovřesky, 616 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 53276

(dále jako „Správce“)

tímto poskytuje následující informace o zpracování osobních údajů zájemců a zákazníků společnosti, přičemž níže uvedené informace se vztahují k popisu zpracování osobních údajů týkajících se fyzických osob a podnikajících fyzických osob (dále jako „Subjekt údajů“).

Správce činí zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „adaptační zákon“) ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZOOÚ“), a s účinností od 25.05.2018 nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách v informační společnosti ve znění pozdějších předpisů.

1. Kategorie zpracovávaných údajů

Správce zpracovává následující kategorie osobních údajů Subjektu údajů:

 • titul, jméno, příjmení
 • trvalé nebo jiné bydliště, doručovací adresa
 • telefonní číslo, e-mailová adresa
 • u podnikajících fyzických osob: název, sídlo, identifikační číslo, DIČ
 • datum a místo narození, stát
 • státní občanství
 • pohlaví, rodné číslo, příp. jiný národní identifikátor
 • čísla předložených dokladů, doba platnosti, subjekt vydání dokladu
 • informace o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • informace o předchozím zaměstnavateli

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zaškrtnutím uvedeného políčka uděluje Subjekt údajů Správci svůj souhlas s vytvořením a zasíláním pracovních a obchodních sdělení/ zpráv / informací v rámci činnosti Správce, vč. pozvánek na akce, pohovory, školení, speciální akce v rámci činnosti Správce, blahopřání a to v rozsahu titul, jméno, příjmení, trvalé nebo jiné bydliště, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, po dobu nutnou pro splnění účelu, za kterým byly osobní údaje shromážděny, nejdéle po dobu 5 let od shromáždění, v souladu s níže uvedeným.

3. Účel zpracování osobních údajů

 • uzavření a plnění závazku, jejíž je Subjekt údajů smluvní stranou,
 • převážně oprávněné zájmy Správce, kdy tyto jsou odůvodněny především:
 • zájmem Subjektu údajů o využití služeb a zboží Správce, předsmluvními jednáními o uzavření smlouvy, příp. obnovením jednání o uzavření smlouvy, pro účely evidenční a kontrolní (zejména pro účely daňových evidencí a kontrol Správce),
 • kdy tyto informace správce vyhodnocuje tak, aby Subjektu údajů do budoucna poskytoval pouze takové služby o které má zájem.
 • splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje,
 • udělil-li Subjekt údajů souhlas se zpracováním osobních údajů, je právním základem zpracování tento souhlas.

4. Komu mohou být osobní údaje poskytnuty:

Správce poskytuje získané osobní údaje Subjektu příjemcům a třetím stranám, zejména orgánům veřejné moci, fyzickým či právnickým osobám, které pro správce na základě pověření zajišťují plnění jeho smluvních či zákonných povinností a výkon práv založených smlouvou nebo zákonem nebo se kterými jinak spolupracuje při plnění předmětu smlouvy nebo při realizaci předmětu svého podnikání (advokáti, daňoví poradci, auditoři aj.).

Osobní údaje nejsou poskytovány jiným příjemcům osobních údajů než orgánům veřejné moci, soudům či orgánům činným v trestním řízení (vyplývá-li tato povinnost z příslušných právních předpisů). Správce nepředává žádné osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.

5. Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nutnou pro splnění účelu, za kterým byly osobní údaje shromážděny.

6. Zdroj, ze kterého osobní údaje pochází:

Osobní údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů (např. ARES, katastr nemovitostí, obchodní a insolvenční rejstřík) anebo je Správci poskytne přímo Subjekt údajů.

7. Způsob zpracování osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8. Práva Subjektu údajů:

Správce tímto informuje Subjekt údajů, že je oprávněn požadovat od Správce přístup k jeho osobním údajům, má právo žádat opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování těchto údajů, nebude-li tím ohrožen nebo znemožněn výkon práv a povinností plynoucích z uzavřených smluv a dohod, jakož i z právních a jiných závazných předpisů. Správce dále informuje, že Subjekt údajů je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Dále je Subjekt údajů oprávněn požadovat od Správce:

 • právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci údajů (čl. 20 GDPR)
 • právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)
 • udělil-li Subjekt údajů Správci souhlas se zpracováním osobních údajů, svůj souhlas může kdykoliv odvolat písemně na adrese Správce anebo e-mailem na kariera@ronytrans.cz (a to zcela anebo částečně).

9. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů:

Je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu Subjektu údajů, poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné; pokud tedy Subjekt údajů své osobní údaje Správci neposkytne, neutrpí žádnou právní újmu, nebude však moci využívat služeb Správce. Jinak je zpracování osobních údajů možné pouze na základě zákonného anebo smluvního požadavku (např. pokud je osobní údaje nutné uvést do smlouvy, aj.); v takovém případě je Správce povinen osobní údaje Subjektu údajů zpracovávat (nehledě na vůli Subjektu údajů).

Má-li Subjekt údajů jakékoliv dotazy související se zpracováváním osobních údajů či šetřeným bezpečnostním incidentem, může se obrátit na Správce e-mailem na kariera@ronytrans.cz.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečení antivirovým programem, šifrováním aj. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze ověřené osoby.

Subjekt údajů stvrzuje, že se s výše uvedenými informacemi seznámil a porozuměl jim, a současně zaškrtnutím ☐ uděluje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, jak je výše uvedeno.

Odesláním zprávy / objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámeni s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2024

Co se děje v #ronytrans